Vyhlásenie elektronickej aukcie – pozemok parc. č. 4863/670 v k. ú. Rača

SR – Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany (BARMO) so sídlom Pri Šajbách 12, 831 06 Bratislava, IČO: 34 000 666, ako správca majetku štátu v súlade so zákonom č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov vyhlasuje elektronickú aukciu (EA) na odpredaj nasledovného prebytočného nehnuteľného majetku štátu: pozemok parc. C KN č. 4863/670 o výmere 207 m2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, v katastrálnom území Rača, obec Bratislava – mestská časť Rača, okres Bratislava III a zapísaný na LV č. 9505 u Okresného úradu Bratislava, katastrálny odbor.