Predaj

Osobitné ponukové konanie – pozemok parc. č. 4863/668 v k. ú. Rača

  • Cena: 3990 EUR

SR – Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany (BARMO) so sídlom Pri Šajbách 12, 831 06 Bratislava, IČO: 34 000 666, ako správca majetku štátu v súlade so zákonom č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov vyhlasuje osobitné ponukové konanie (OPK) na odpredaj nasledovného prebytočného nehnuteľného majetku štátu: pozemok parc. C KN č. 4863/668 o výmere 132 m2 […]