Barmo Reality

Realitný portál Bytovej agentúry rezortu ministerstva obrany

Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany (BARMO) je štátnou príspevkovou organizáciou a správcom majetku štátu. Súčasťou správy zvereného majetku štátu je aj jeho predaj a prenájom.

Predmetom predaja je ten majetok, ktorý bol vyhlásený za prebytočný majetok štátu podľa § 3 ods. 3 zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.

Predmetom prenájmu sú najmä byty a nebytové priestory. Podmienky možnosti prenájmu upravuje interný riadiaci akt BARMO.

Register ponúkaného majetku štátu

Podľa zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov sa uskutočňuje predaj majetku v správe BARMO. Ide najmä o byty a nebytové priestory, ktoré sú súčasťou bytových domov alebo ubytovní.

Postup predaja je nasledovný:

1. Kolo OPK

V prvom kole označenom ako osobitné ponukové konanie (OPK) sa majetok ponúka na predaj za 100 % ceny určenej znaleckým posudkom.

2. Kolo OOPK

V prípade neúspešnosti prvého kola sa majetok ponúka v druhom kole označenom ako opakované osobitné ponukové konanie (OOPK). Cena je rovnaká ako v prvom kole, t.j. 100 % ceny určenej znaleckým posudkom.

3. Kolo

V prípade, že sa majetok nepredá ani v druhom kole, tento sa písomne ponúka obci, na území ktorej sa majetok nachádza, za 50 % ceny určenej znaleckým posudkom. Ak obec ponuku neprijme, majetok sa za rovnakých podmienok ponúkne vyššiemu územnému celku, na území ktorého sa nachádza.

Ak ani vyšší územný celok neprejaví o majetok záujem, môže byť majetok predaný osobe, ktorá sa zúčastnila prvého alebo druhého kola a ponúkla najvyššiu cenu, najmenej však cenu vo výške 50 % ceny určenej znaleckým posudkom.

Podľa zákona č. 172/2004 Z.z. o prevode vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky na obec alebo vyšší územný celok v znení neskorších predpisov sa uskutočňuje predaj majetku v správe BARMO. Ide najmä o bytové domy v celku, ubytovne a pozemky.

Postup predaja je nasledovný:

1. Kolo OPK

V prvom kole označenom ako osobitné ponukové konanie (OPK) sa majetok ponúka vo verejnej súťaži na predaj za 100 % ceny určenej znaleckým posudkom.

2. Kolo DOPK

V prípade neúspešnosti prvého kola sa majetok ponúka v druhom kole označenom ako ďalšie osobitné ponukové konanie (DOPK), za 50 % ceny určenej znaleckým posudkom.

3. Kolo ODOPK

V prípade neúspešnosti druhého kola sa majetok ponúka v treťom kole označenom ako opakované ďalšie osobitné ponukové konanie (ODOPK), za 30 % ceny určenej znaleckým posudkom.
V prípade neúspešnosti tretieho kola verejná súťaž končí a prebytočný majetok sa ďalej ponúka obci a VÚC.